Bokföringsregler

Bokföring: Årsredovisningslagen och bokföringslagen ställer krav på en "rättvisande bild": av den ekonomiska ställningen och resultatet, dvs resultat- och balansräkning med ev. noter skall upprättas som en helhet. God redovisningssed innebär att sköta sin bokföring på det sätt som lagar och allmänna råd av Bokföringsnämnden bl.a föreskriver. Enligt bokföringslagen måste registrering av kontanta in- och utbetalningar göras senast påföljande dag och övriga verifikationer så snart det kan ske: "senast vid slutet av nästkommande månad". Företag som har f-skatt, skall numera på fakturor skriva: Godkänd för F-skatt. 

Bedriver man näringsverksamhet eller har mer än 1,5 miljoner i tillgångar är man bokföringsskyldig. Momsskyldighet har alla som bedriver näringsverksamhet: vinstsyfte, varaktighet och självständighet. Har ni högst 1 miljon i omsättning per år kan ni deklarera moms bara en gång per år om ni vill eller månads-/kvartalsvis.

Har AB minst två av följande villkor uppfyllda kan ni avstå från revisor fr.o.m 1 november år 2010: mindre än 3 anställda, mindre än 1,5 miljoner i balansomslutning (totala tillgångar) eller mindre än 3 miljoner i omsättning (försäljning) per räkenskapsår). Andra lagar att beakta generellt för företag är bl.a mervärdesskatte- och inkomstskattelagen, allmän associations- och avtalsrätt m.m.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)