Redovisning

Redovisning (registrera, bearbeta, rapportera), skall ske enligt god redovisningssed: bokföringslagen, årsredovisningslagen samt enl. Bokföringsnämndens riktlinjer. Registrera: bokföring, lönehantering, reskontra, moms- arbetsgivardeklarationer mm. Bearbeta: resultat-/balansrapporter, avskrivning, periodisering, avdrag, vinstdispositioner mm. Rapportera: årsbokslut (balans-/resultaträkning), års-/inkomstdeklaration t.ex INK3 mm, 

Småföretag med ett fåtal anställda, enmansföretag: enskild näringsidkare, ideella föreningar och handelsbolag med högst 3 miljoner i nettoomsättning per år kan ha förenklat årsbokslut. Från och med 1 januari 2011 får alla företag som har en omsättning på högst 3 miljoner kr använda kontant-/bokslutsmetoden. Vid behov även huvud-/faktureringsmetoden. (Mindre aktiebolag: årsredovisning enl. K2 blanketten).

Från 1 januari 2014: Nytt är att företag med en årlig nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner kr får senarelägga bokföringen av andra affärshändelser än kontanta in- och utbetalningar till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Från 31 dec 2014: Bokför man i ett program ska en bokföringspost alltid rättas genom en särskild rättelsepost, se mer: http://www.blinfo.se/foretagskunskap/nytt-rad-om-lopande-bokforing__13482

Från 1 januari 2015: Bokför man i ett program ska en bokföringspost alltid rättas genom en särskild rättelsepost.. När det gäller rättelse av bokföringspost genom en rättelseverifikation i ett program ska den nya bestämmelsen tillämpas först för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2014. Den får dock tillämpas tidigare.

Ideell förening: BFN förenklat årsbokslut: K1 samt INK3 (Både INK3 och NE och K1 innehåller räkenskapsschema: Balans- och Resultaträkning). Ideella föreningar kan upprätta egen K1 enl. BFN:s vägledning: http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL10-1-K1ideella.pdf).

HB: INK3 med bilagor samt förenklat årsbokslut eller årsbokslut. AB: årsredovisning: K2 eller K3 blankett. Bolagsskatt som aktiebolag betalar på den vinst bolaget gör är 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 eller senare. Räkenskaper skall sparas och arkiveras i 7 år.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)